دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

ویدئو آموزش کار با دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره Virdi AC7000 با قابلیت شناسایی تشخیص چهره ، اثر انگشت ، کارت و رمز

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب چهره

ساعت حضور و غیاب تشخیص چهره

ساعت حضور و غیاب چهره

ساعت تشخیص چهره

دستگاه تشخیص چهره