فکس 982188844984+
فروش 982189567000+
پس از فروش 982188317464+
موبایل فروش 989126665050+
موبایل امور نمایندگان 989127665050+
اس ام اس 300089567
آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید سپهبد قرنی، پلاک 33
صندوق پستی 15815-3641